top of page

WAD x Privacybeleid

WAD & contactgegevens

WAD-studio 

Emmalaan 7, Nederland 

e-mail: info@wad-studio.com

www.wad-studio.com

Privacy Policy

WAD-Studio respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. 

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.  

 

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

 

Bij voortgezet bezoek aan deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij wij op onze website een andere manier hebben voorzien om cookies te accepteren.   De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.  

 

Artikel 1 - Definities

1. Website - www.wad-studio.com.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens hierna: WAD-Studio, gevestigd aan Emmalaan 7, 1075AT Amsterdam, KvK-nummer: 59191406.  

 

Artikel 2 - Toegang tot de website 

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.   

 

Artikel 3 - Inhoud van de website   

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te laten werken en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.   

 

Artikel 4 - Beheer van de website 

Met het oog op een goed beheer van de site kan de controller op elk moment: · de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren · alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of conflicten kan veroorzaken met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette · de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren  

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website (tijdelijk) niet toegankelijk is of een van de functionaliteiten ervan. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.

2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: · vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn · voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

3. Verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die aan u of derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u onthoudt zich van elke verdere (juridische) actie tegen Verwerkingsverantwoordelijke.

4. Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaruit voortvloeiende schade van u te (terug)vorderen.  

 

Artikel 6 - Verzameling van gegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door WAD-Studio. 

2. Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'). 

3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.   

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht aan dataportabiliteit. 

2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@wad-studio.com.

3. Bij elk verzoek dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden gevoegd, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen. 

4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord. 

5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.  

 

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

1. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid.

2. Indien informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verwerkingsverantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.  

 

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de verzamelaar. Als je ze niet (meer) wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@wad-studio.com.

2. Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.   

3. Indien u bij uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die inbreuk maakt op de privacy van de betrokkene(n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.  

 

Artikel 10 - Gegevensbewaring 

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de door de wet bepaalde duur.   

 

Artikel 11 - Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens waardoor u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt u om in te loggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door verder gebruik te maken van onze website accepteert u het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.    

- Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoefte van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

- Tracking Cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen.

Door het gebruik van deze cookies kunnen we uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties laten zien wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen anders bij het targeten van advertenties. Tracking cookies verwerken doorgaans persoonsgegevens.   

3. Concreet gebruiken wij op onze website de volgende cookies: Facebook (tracking cookie) Google Adwords (tracking cookie)

4. Bij een bezoek aan onze website kunnen er cookies van de verwerkingsverantwoordelijke en/of derde partijen op uw apparatuur worden geplaatst. 

5. Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq  

 

Artikel 12 - Beeld en aangeboden producten 

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij enig aangeboden product op onze website staat.   

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de incassant zijn vestigingsplaats heeft, is bij uitsluiting bevoegd indien een geschil over deze voorwaarden mocht ontstaan, behoudens een wettelijke uitzondering.   

 

Artikel 14 - Contact 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Afdeling Privacy, info@wad-studio.com.

WAD x Verzending & Retourneren

Shipping & Returns

Levering

 1. Levering vindt plaats na de productie van:  op maat gemaakte wallpapers of kunstwerken. 

 2. Levering vindt plaats bij WAD-Studio tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft WAD-Studio het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.

 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij zich hierbij niet verzetten tegen te late levering door WAD-Studio.

Bezorgings periode

 1. Een door WAD-Studio opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd gaat in nadat de klant de overeenkomst aan WAD-Studio heeft ondertekend en door WAD-Studio schriftelijk of elektronisch aan de klant is bevestigd.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij WAD-Studio niet binnen 30 dagen kan leveren of partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

De levertijd zou ongeveer 14 dagen moeten zijn. 

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan WAD-Studio niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade. We zouden er echter alles aan doen om dit probleem op te lossen.

 2. Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan WAD-Studio te melden, bij gebreke waarvan WAD-Studio niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal: geleverde zaken die nodig zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken die eigendom zijn van WAD-Studio die aanwezig zijn op de terreinen van de klant goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

 2. Op eerste verzoek van WAD-Studio verstrekt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage.

GEEN retouren - NIET TERUGBETAALBAAR

Elk behang is uniek, op maat gemaakt en met zorg voor u klaargemaakt. Om al deze redenen kunnen de wallpapers niet geretourneerd worden. Mocht het product echter niet aan uw verwachtingen voldoen qua schade als gevolg van de levering, neem dan contact op met onze aangepaste service en wij zullen u verder helpen met dit probleem.  

Dezelfde regels en voorwaarden zijn van toepassing op de handgemaakte prints en kunstwerken gemaakt door onze geselecteerde kunstenaars. 

Je mag de kunstwerken alleen retourneren als deze door de bezorging beschadigd zijn geraakt  verpakt in de originele verpakking binnen 14 dagen.

Neem dan contact op met onze klantenservice, we helpen je graag verder en sturen je een nieuwe toe.  

 

Tot slot is retourneren niet mogelijk voor: Custom wallpaper; geopende rol; gebruikte rol of beschadigde rol.

WAD x Algemene voorwaarden

1. WAD-Studio: WAD-Studio, gevestigd te Amsterdam, KvK nr. 59191406.

2. Klant: de partij met wie WAD-Studio een overeenkomst heeft gesloten.
3. Partijen: WAD-Studio en klant samen.
4. Consument: een klant die een natuurlijk persoon is die handelt voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens WAD-Studio.

 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van WAD-Studio zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbieding of offerte is geldig gedurende maximaal 1 maand na dagtekening, tenzij in de aanbieding of offerte een andere aanvaardingstermijn is vermeld.

 3. Indien de klant een aanbieding of offerte niet binnen de daarvoor geldende termijn aanvaardt, vervalt de aanbieding of offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt WAD-Studio zich het recht voor de offerte of aanbieding binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, zonder enige verplichting jegens de klant.

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt WAD-Studio pas nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle door WAD-Studio gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. WAD-Studio is te allen tijde gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die WAD-Studio bij het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regeling.

 5. De prijs met betrekking tot diensten wordt door WAD-Studio bepaald op basis van de werkelijke werkuren.

 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WAD-Studio, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 7. Indien partijen voor een door WAD-Studio geleverde dienst een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit steeds een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, waarvan niet kan worden afgeweken.

 8. WAD-Studio is gerechtigd tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 9. Indien de richtprijs meer dan 10% bedraagt, dient WAD-Studio de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 10. Indien de richtprijs meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht het gedeelte van de bestelling dat de richtprijs met 10% overschrijdt te annuleren.

 11. WAD-Studio heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 12. WAD-Studio zal prijsaanpassingen aan de klant meedelen voordat de prijsverhoging van kracht wordt.

 13. De consument heeft het recht de overeenkomst met WAD-Studio te ontbinden indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. WAD-Studio kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.

 2. De klant dient het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering van het product te hebben betaald.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat WAD-Studio de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in gebreke hoeft te stellen.

 4. WAD-Studio behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te verlangen voor het totaalbedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

 1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is WAD-Studio gerechtigd vanaf de dag dat de klant in verzuim is, een rente van 2% per maand voor niet-commerciële transacties en een rente van 8% per maand voor commerciële transacties in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij eventueel gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan WAD-Studio.

 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan WAD-Studio haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van WAD-Studio op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door WAD-Studio, is hij alsnog gehouden de overeengekomen prijs aan WAD-Studio te betalen.

Recht op terugname van goederen

 1. Zodra de klant in verzuim is, is WAD-Studio gerechtigd zich op het verhaalsrecht te beroepen met betrekking tot de aan de klant geleverde onbetaalde producten.

 2. WAD-Studio beroept zich op het recht op herstel door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht op verhaal, dient de klant de betreffende producten onverwijld aan WAD-Studio te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop niet annuleren gedurende een bedenktijd van 14 dagen als 
  het product is speciaal op maat gemaakt voor de consument en aangepast aan zijn speciale behoeften. Tenzij het product door de levering beschadigd is geraakt of de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht

 2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:

 3. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen
  zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen, zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd.

 4. Er is geen teruggave voor de op maat gemaakte producten of kunstwerken gemaakt door WAD-Studio of door haar geselecteerde kunstenaars.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals bezorgkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal WAD-Studio deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits de consument het product tijdig aan WAD-Studio heeft geretourneerd.

 2. De kosten voor retournering worden alleen vergoed door WAD-Studio als de complete bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling op tijd retourneert, komen de kosten voor het terugzenden van de volledige bestelling voor rekening van de consument, tenzij de consument een volledige bestelling retourneert met een minimumwaarde van € 150,- (exclusief verzendkosten).

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht

 1. WAD-Studio kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door WAD-Studio aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot WAD-Studio heeft betaald, tenzij de klant voldoende zekerheid heeft gesteld voor deze betalingen.

 2. Het eigendomsvoorbehoudsrecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan WAD-Studio.

 3. WAD-Studio is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Nederzetting

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan WAD-Studio te verrekenen met enige vordering op WAD-Studio.

Eigendomsvoorbehoud

 1. WAD-Studio blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens WAD-Studio uit welke overeenkomst dan ook met WAD-Studio inclusief van vorderingen ter zake van de tekortkomingen in de prestatie.

 2. Tot die tijd kan WAD-Studio een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.

 3. Voordat de eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 4. Indien WAD-Studio een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft WAD-Studio het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats na de productie van:  op maat gemaakte achtergronden. 

 2. Levering vindt plaats bij WAD-Studio tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft WAD-Studio het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.

 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij zich hierbij niet verzetten tegen te late levering door WAD-Studio.

Bezorgings periode

 1. Een door WAD-Studio opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd gaat in nadat de klant de overeenkomst aan WAD-Studio heeft ondertekend en door WAD-Studio schriftelijk of elektronisch aan de klant is bevestigd.

 3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij WAD-Studio niet binnen 30 dagen kan leveren of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan WAD-Studio niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade. We zouden er echter alles aan doen om dit probleem op te lossen.

 2. Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan WAD-Studio te melden, bij gebreke waarvan WAD-Studio voor eventuele schade niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal: geleverde zaken die nodig zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken die eigendom zijn van WAD-Studio die aanwezig zijn op het terrein van de klant goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

 2. Op eerste verzoek van WAD-Studio verstrekt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Opslag

 1. Indien de klant producten later dan de overeengekomen leveringsdatum bestelt, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late afname van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan met diensten daaronder begrepen, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor WAD-Studio, geen resultaatverplichtingen.

 2. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.

 3. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp van een overeenkomst tussen partijen zijn, gaat over op de klant wanneer deze producten rechtsgeldig en/of feitelijk geleverd worden, althans in de macht van de klant of van een derde partij die het product ontvangt ten behoeve van de klant.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. WAD-Studio voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. WAD-Studio heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) door derden te laten verrichten.

 3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat WAD-Studio tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat WAD-Studio tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, zullen de hieruit voortvloeiende meerkosten en/of extra uren aan de klant in rekening worden gebracht.

Informatieplicht door de klant

 1. De klant zal aan WAD-Studio alle voor een correcte uitvoering van de overeenkomst relevante informatie, gegevens en bescheiden tijdig en in de gewenste vorm en wijze ter beschikking stellen.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant daarom verzoekt, zal WAD-Studio de desbetreffende documenten terugsturen.

 4. Indien de klant niet, niet tijdig en niet behoorlijk de door WAD-Studio redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden aanlevert en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vergoeding

De klant vrijwaart WAD-Studio voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door WAD-Studio geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door WAD-Studio geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of geleverde dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant WAD-Studio hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen WAD-Studio hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat WAD-Studio in staat is adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat WAD-Studio genoodzaakt is andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Kennisgeving geven

   1. De klant dient WAD-Studio schriftelijk in gebreke te stellen.
   2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling WAD-Studio ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

     Gezamenlijke en hoofdelijke verplichtingen van de Klant

     Indien WAD-Studio met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is elk van hen hoofdelijk  

     aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan WAD-Studio verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van WAD-Studio

 1. WAD-Studio is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

 2. Indien WAD-Studio aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. WAD-Studio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien WAD-Studio aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeeltelijke) van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van WAD-Studio vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien WAD-Studio toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming op grond van haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door WAD-Studio niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat WAD-Studio in verzuim is.

 3. WAD-Studio heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien omstandigheden WAD-Studio goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal kunnen nakomen. verplichtingen naar behoren.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van WAD-Studio in de nakoming van enige verplichting jegens de klant in geen van de wil van WAD-Studio onafhankelijke situatie aan WAD-Studio worden toegerekend, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van WAD-Studio kan worden gevergd.

 2. De in lid 1 genoemde overmachtsituatie is eveneens van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, COVID19 etc.); wanbetalingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor WAD-Studio een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat WAD-Studio er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. WAD-Studio is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft behaald.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan wijziging of aanvulling van de inhoud noodzakelijk blijkt, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. WAD-Studio is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door WAD-Studio zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.

 4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst op te zeggen bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten die voortvloeien uit een overeenkomst met WAD-Studio niet aan derden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WAD-Studio.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat WAD-Studio voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar WAD-Studio gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd voor eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 13 mei 2021.

Terms & Conditions

WAD x Cookiebeleid

Het gebruik van cookies 

www.wad-studio maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden.  Het gebruik van cookies is van groot belang voor de goede werking van onze website, maar ook cookies waarvan u  niet meteen het effect zien zijn erg belangrijk. Dankzij de anonieme input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken.

 

Het gebruik van cookies 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming nodig. Voor de cookies die wij gebruiken is geen toestemming nodig. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

Het type cookies en hun doelstellingen. 

Wij gebruiken het volgende type cookies: 

Functionele cookies: deze stellen ons in staat de website beter te laten functioneren en maken onze website gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Wij slaan bijvoorbeeld uw inloggegevens op of wat u in uw winkelwagen heeft gedaan. 

Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat bij elk bezoek aan een website een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eens eerder hebt bezocht of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt bijvoorbeeld een cookie gebruikt, de volgende gegevens kunnen worden verzameld:  

 • het aantal unieke bezoekers

 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken

 • welke pagina gebruikers bekijken

 • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken 

 • op welke pagina bezoekers de site verlaten  

Analytische cookies : deze zorgen ervoor dat er bij elk bezoek aan een website een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eens eerder hebt bezocht of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt en bij een volgend bezoek wordt de bestaande cookie gebruikt. De cookie is alleen voor statistische doeleinden. Op deze manier kunnen gegevens worden verzameld zoals:

 • de specifieke pagina die je hebt bekeken 

 • hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven  

 • op welke pagina je de site hebt verlaten 

Cookies voor siteverbetering: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te zien welke pagina het best wordt bezocht.  

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@wad-studio.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze vind je in de instellingen van je browser.  

Cookies blokkeren en verwijderen 

U kunt cookies op elk moment eenvoudig zelf blokkeren of vervolgens verwijderen via uw internetbrowser. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht ontvangt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Houd er rekening mee dat als je geen cookies wilt, we niet kunnen garanderen dat onze website nog goed werkt. Sommige functies van de site kunnen verloren gaan of kunnen de website helemaal niet bezoeken. De advertenties zijn dan bijvoorbeeld niet meer afgestemd op jouw interesse en worden dus vaker herhaald.  

Slotopmerkingen 

Wij zullen deze verklaringen van tijd tot tijd moeten aanpassen, bijvoorbeeld wanneer wij onze website aanpassen of de regels omtrent cookies wijzigen. Voor de laatste versie kunt u deze website raadplegen.  

Voor overige vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@wad-studio.com

Cookie policy
bottom of page